gestor
adultosFormació de persones adultes

RECURSOS DEL PEC

A la mar

A la mar

A la mar

Atenció sanitària específica en centres educatius

Atenció sanitària específica en centres educatius

Atenció sanitària específica en centres educatius

Jocs Esportius

Jocs Esportius

Jocs Esportius

Pla de foment de la lectura

Plan de fomento de la lectura

Pla de foment de la lectura

Pla de normalització lingüística (PNL) en centres d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, i formació de persones adultes

Plan de normalización lingüística (PNL) en centros de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y formación de personas adultas

Pla de normalització lingüística (PNL) en centres d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, i formació de persones adultes

Pla d'igualtat i convivència

Pla d'igualtat i convivència

Pla d'igualtat i convivència

Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en els Centres Educatius i els seus Entorns

Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y su Entorno

Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en els Centres Educatius i els seus Entorns

Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) i Portfolio Europeu de les Llengües electrònic (e-PEL)

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) y Portfolio Europeo de las Lenguas electrónico (e-PEL)

Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) i Portfolio Europeu de les Llengües electrònic (e-PEL)

Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura

Programa para la dinamización de las bibliotecas escolares y el fomento de la lectura

Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura

Protocol de la salut mental

Protocol de la salut mental

Protocol de la salut mental

Protocols d'intervenció davant de supòsits de violència escolar

Protocolos de intervención ante supuestos de violencia escolar

Protocols d'intervenció davant de supòsits de violència escolar

Reglament de règim interior

Reglamento de régimen interior

Reglament de règim interior

Sello de vida saludable

Sello de vida saludable

Sello de vida saludable

Subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa

Subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa

Subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa