Visualització de contingut web

Què és GESTOR?

GESTOR és un portal web amb recursos per a la gestió i l'organització dels centres educatius que té com a objectiu facilitar aquestes tasques a la comunitat educativa al si del sistema educatiu valencià.

El gestor és un espai que centralitza informació de molt d'interés tant per als equips directius i el professorat com per a les famílies, que poden conéixer de primera mà la normativa, els protocols, els programes, etc. que tenim en diferents matèries d'actuació i les dinàmiques de treball als centres educatius valencians.

La portada està dividida en diferents botons per a facilitar l'accés en funció dels ensenyaments que faça el centre. Alhora permet una cerca per temes al si del portal. També inclou un accés directe a tots els formularis que s'elaboren en format editable o autoeditable i un accés al 'Diccionari del sistema educatiu valencià', amb conceptes relacionats amb l'educació. Així mateix, es posa a disposició un formulari d'avaluació del web.

Hi ha un segon nivell, al qual s'accedeix una vegada s'ha seleccionat l'ensenyament, que està estructurat en diferents blocs temàtics, com ara gestió horària, gestió econòmica, gestió administrativa, igualtat i convivència o educació plurilingüe. S'hi inclouen, a més, dos accessos directes als recursos directament relacionats amb el PEC i PGA.

En el tercer i últim nivell, cada un dels blocs temàtics es desplega en diferents fitxes de recursos, cada una d'elles enllaçada a una fitxa en format PDF amb la informació completa. És el resum d'una normativa o acció de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport amb la informació més rellevant per a la comunitat educativa. Per tant, aquests documents no tenen valor jurídic.

Cada una de les fitxes té apartats com la finalitat i l'abast, la normativa i la descripció del procediment, i també pot incloure diagrames de flux, resolucions, resultats, un diccionari del recurs, entitats i institucions relacionades o formularis. A més, també s'hi indicaran els ensenyaments als quals s'aplica el recurs, marcadors de PGA i PEC i una taula de control de modificacions.